Funkce

 • Vstupy: 2x drátové
 • Typ vstupu: úroveň, hrana
 • Citlivost vstupů: 20, 100, 200, 500ms
 • Měření: teplota, počet impulsů
 • Sekvence: 1-klik, 2-klik, 3-klik
 • Vyvážení: jednoduché, dvojté
 • Impulsní: čítač, časový čítač
 • Výstupy: vysílač na 433MHz
 • Kódování: PT226x
 • Typ kódu: nastavitelný 8+4 (H,F,L)
 • Hystereze: 0, 1, 2, 5 stupňů
 • Opakování stavy: 1, 10, 30, 60 minut
 • Opakování kódu: 8 nebo 15x

Parametry

 • Napájení: 8 - 15V DC (TX2-5V)
 • Napájení: 3,6V (TX2-BT)
 • Odběr: 40uA - 7mA
 • Frekvence: 433MHz
 • Kódování: PT226x 8+4

UniBOX Transmitter TX2

Bezdrátový vysílací modul UniBOX TX2 (RF433) s vestavěným programovatelným modulem umožňuje vytvořit komplexní ovládací prvek pro přenos informace bezdrátově ze dvou vstupů na kterýkoliv kompatibilní přijímač. Modul obsahuje 2 bezdrátové vstupy s možností volby různých funkcí do každého vstupu.

Nastavení vstupů

Modul obsahuje vyhodnocovací jednotku dovolující reagovat na nejrůznější podměty dle nastavení vstupu:

 • Nízká úroveň: Vstup je aktivován po celou dobu jeho připojení na svorku GND (pouze typ TX2-5V).
 • Vysoká úroveň: Vstup je aktivován po celou dobu, kdy je odpojen od GND svorky nebo není nijak připojen (pouze typ TX2-5V).
 • Vzestupná hrana: Aktivace se provede při změně úrovně z nízké na vysokou. Aktivace vyvolá jeden přechod.
 • Sestupná hrana: Aktivace se provede při změně úrovně z vysoké na nízkou. Aktivace vyvolá jeden přechod.
 • Změna stavu: Aktivace se provede při jakékoliv změně úrovně. Aktivace vyvolá jeden přechod.
 • Vyvážený stav: Třístavový vstup ovládaný napětím na vstupu. Nejčastěji se používá v zabezpečovací technice pro indikaci stavů alarm (A), sabotáž (Ax) nebo klid (An). Bližší popis zapojení a chování naleznete v sekci zapojování modulů (pouze typ TX2-5V).
 • Termostat: Vstup funguje jako digitální jednodrátová sběrnice pro teplotní senzory Dallas DS18B20. Modul je schopen rozlišovat teplotu po 0,5 &def;C v rozmezí -16°c do 110°C. Přívod k senzoru by neměl přesáhnout 5 metrů.
 • Teplotní snímač: Při změně teploty vysílá její hodnoty ve formátu [teplota][adresa][aktivní vstup]. Běžné PT přijímače přijmou pouze adresu a data. Teplotu umí přijímat jen některé UniBOX moduly.
 • Click-Click ovladač: Vysílá kód na základě počtu stisků na vstupu. 1 stisk vyšle aktivní vstup, 2 stisky vyšlou neaktivní vstup, 3 stisky vyšlou sabotážní vstup.
 • Čítač impulsů: Počítá příchozí impulsy na vstupu a po dosažení nastaveného počtu odešle aktivaci vstupu.
 • Časovač impulsů: Po zadanou dobu čítá impulsy na vstupu a poté odešle jejich počet ve formátu [impulsy][adresa][aktivní vstup]

Zapojení vstupů provádějte vždy, až po jejich naprogramování. Nevhodné nastavení s nevhodným zapojením může poškodit elektroniku.

Nastavení kódu

Vysílaný kód lze nastavit podle potřeby. Kód je kompatibilní s obvody PT a skládá se ze tří částí. Prefix, adresa a data.

 • Prefix: obsahuje 8 bitovou hodnotu. Vysílá se pouze u teplotního snímače a časovače impulsů.
 • Adresa: obsahuje 8 třístavových bitů s možností nastavení L, H nebo F. Vysílá se v pořadí MSB – LSB. Lze vysílat stejnou adresu pro vstup A i B. Pokud je nastaven rozdílný typ, vysílá se pro vstup B bit 1 pozměněn následovně H->L jinak H.

 • Data: nastavují se na L nebo H. Vysílají se podle výsledku události na vstupu.

Při aktivaci vstupu se kód vysílá několikrát za sebou. Lze nastavit krátké vysílání nebo dlouhé vysílání. Při dlouhém vysílání se kód opakuje vícekrát. Toto nastavení je vhodné zejména do zarušeného prostředí.

U každého ze vstupů lze nastavit periodické opakování vysílání. Znamená to, že po zadané době se znovu odvysílá stav, ve kterém se vstup nachází. Délku periody lze nastavit společně pro oba vstupy. Periodické opakování lze nastavit pro úrovně na vstupu, vyvážený stav a pro termostat a teplotní snímač.

Pokud je nastaven termostat, lze zvolit jeho hysterezi. Hystereze se nastavuje společně pro oba vstupy.

V případě nastavení reakce na změnu stavu na vstupu lze zvolit jeho citlivost. Ta zajišťuje filtrování zákmitů při nekvalitním vstupním signálu.

Programování modulu

Modul může být ve čtyřech různých módech. Mezi módy lze přecházet pomocí tlačítka MODE. Základní pracovní mód je určen k běžnému provozování modulu. Pracovní mód je indikován jedním bliknutí za 5 sekund stavovou kontrolkou ST.

Do programovacího módu lze přejít krátkým stiskem tlačítka MODE. Po přechodu do tohoto módu čeká modul 10 sekund na synchronizaci s programátorem. Pokud k tomu nedojde, přejde modul zpět do pracovního módu a blikáním (opakující se jedno bliknutí) indikuje chybu synchronizace. Pokud dojde k synchronizaci s programátorem, ale během programování se vyskytne chyba, přejde modul do pracovního módu a blikáním (opakující se tři bliknutí) indikuje chybu programování.

Pokud proběhne programování správně, ST kontrolka několikrát rychle blikne a modul přejde do pracovního módu.

Kalibrace IR přijímače

Modul může být vystaven různým světelným podmínkám. Aby se na tyto podmínky mohl adaptovat, je nutné jej kalibrovat přímo v podmínkách, ve kterých jej budete programovat. Kalibrace a programování je nejvhodnější dělat při běžném denním osvětlení. Vyvarujte se programování na přímém slunci nebo přímo pod světelným zdrojem.

Pro přechod do kalibračního módu stiskněte tlačítko MODE a držte jej, dokud nedojde k rozsvícení kontrolky ST. Nyní pootočte potenciometrem na doraz tak, aby kontrolka svítila. Poté pomalu ubírejte citlivost potenciometrem SET tak, aby začala blikat. Nejlepší je mít nastavenou citlivost přesně na rozhraní blikání a svícení. Pokud se vám tato úroveň nepodaří nastavit, jsou světelné podmínky mimo rozsah detektoru.

Dejte pozor, abyste při kalibrování neměnili intenzitu osvětlení přijímače IR. Nedojde tak ke správné kalibraci. Nejvhodnější je kalibraci nastavovat dlouhým šroubovákem. Zamezíte tak zastínění IR přijímače.

Pokud se vám nepodaří nastavit citlivost, projděte si ještě podrobný článek Programování modulů.

Naučení modulu do přijímače

Většina přijímačů vyžaduje naučení vysílače, aby mohlo dojít k jeho rozpoznání při vysílání. Naučení lze provést jak aktivací na vstupu, a tím vyvolání potřebného vysílání, tak manuálně. Manuální odvysílání kódu pro vstup lze provést následovně:

Odpojte napájení od modulu a stiskněte tlačítko MODE. Připojte napájení a vyčkejte do prvního krátkého bliknutí kontrolky ST. Pokud nyní pustíte tlačítku dojde k odvysílání kódu pro vstup A, stejně jako by byl aktivován. Pokud budete držet tlačítko MODE až do druhého bliknutí, dojde k odvysílání kódu pro vstup B.

Pozor pokud ani po druhém bliknutí tlačítko nepustíte, dojde k továrnímu resetu nastavení v modulu.

Při manuálním vysílání se kód vysílá 5x za sebou v 2 sekundových intervalech. Poté přejde modul do běžného pracovního režimu.

Pracovní módy a stavy modulu

Jednotlivé pracovní módy a stav modulu je indikován kontrolkou ST. Podle způsobu jejího blikání lze poznat reakci na podmět nebo stav modulu.

 • Pracovní mód: kontrolka blikne každých 5s.
 • Programování: kontrolka blikne každou sekundu.
 • Chyba programování: kontrolka blikne dvojitě každou sekundu.
 • Vysílání kódu: kontrolka blikne velmi krátce.
 • Potvrzení operace: velmi rychle blikne 10x.
 • Odmítnutí operace: trvale svítí 4 sekundy.

Resetování modulu

Modul lze uvést do továrního nastavení pomocí resetu. Tím bude vymazáno veškeré nastavení včetně bezdrátových komponent. Modul bude nastaven na tovární program, viz níže. Před prvním použitím doporučujeme modul nejprve resetovat. To samé doporučujeme před změnou programu.

Odpojte napájení modulu. Stiskněte a držte tlačítko MODE. Připojte napájení. Vyčkejte 15 sekund. Jakmile kontrolka několikrát rychle zabliká, je modul vymazán. Pusťte tlačítko MODE.

Tovární nastavení

Tovární program obsahuje základní nastavení, které lze využít pro základní ovládání.

 • Vstup A – Detekce nízké úrovně, při každé změně úrovně je vysílána aktivní nebo neaktivní stav vstupu.
 • Vstup B – Detekce sestupné hrany, při každé sestupné hraně je vysílána aktivace vstupu.