Funkce

 • Vstupy: 2x drátové
 • Typ vstupů: úroveň, hrana, teplota
 • Citlivost vstupů: 100ms
 • Výstupy: 1x OC a 1x NO
 • Typ výstupů: aktivní, impulsní, cyklující
 • Výst.časovač: 1x 0-60 (s, m, h)
 • Funkce: automat
 • Stavy: 5
 • Přechody: 15
 • Aut.časovač: 2x 0-60 (s, m, h)

Parametry

 • Napájení: 4.5 až 5V DC
 • Odběr: 50uA - 35mA
 • Výstup OC: 45V/500mA
 • Výstup Rele: 250V AC/5A
 • Výstup Rele: 30V DC/5A

UniBOX State Machine SM-22 5V

Drátový ovládací modul UniBOX SM-22 s vestavěným stavovým automatem umožňuje vytvořit komplexní ovládací prvek pro řízení externích komponent. Modul obsahuje 2 drátové vstupy s možností navýběru typu vstupu.

Stavový automat má 5 stavů s možností konfigurace obou výstupů pro každý stav nezávisle. Mezi stavy lze přecházet až 15 různými přechody, jež jsou vyvolány některým z drátových vstupů nebo jedním ze dvou časovačů.

Modul obsahuje dva výstupy, výstup s otevřeným kolektorem s možností volby napájecího napětí. Druhý výstup je realizován elektromagnetickým spínačem s možností spínání až 5A při 250V AC. Oba výstupy jsou nezávisle konfigurovatelné na jednu z možností (stálá aktivace, impulzní výstup, cyklující výstup). Délka impulzu a perioda cyklu je nastavitelná společným časovačem. U obou výstupů lze volit základní nastavení na NO nebo NC.

Nastavení automatu

Stavový automat se nastavuje tak, že se zadává cílový stav ve stavové tabulce, a to na průsečíku výchozího stavu a podnětu, který přechod vyvolává. Horní řádka udává výchozí stav a levý sloupec aktivační podnět (vstupy A, B, negované vstupy An a Bn, sabotážní vstupy Ax a Bx a časovače T1 a T2) Bližší popis používání automatu naleznete v popisu Jak funguje stavový automat.

Vstupy a výstupy

Drátový modul má 2 programovatelné vstupy a 2 programovatelné výstupy. Zapojení vstupů a výstupů provádějte vždy, až po jejich naprogramování. Nevhodné nastavení s nevhodným zapojením může poškodit elektroniku.

Nastavení vstupů

Vstupy lze nastavit na jeden ze 6 typů. Podle tohoto nastavení je nutno provést zapojení. Vstup lze přímo propojit se svorkou GND. Nikdy jej však nepropojujte se svorkou +12V nebo na něj nepřipojujte jiná externí napětí. Pokud vstup nebudete používat, je vhodné ho nastavit na typ nízká úroveň.

 • Nízká úroveň: Vstup je aktivován po celou dobu jeho připojení na svorku GND.
 • Vysoká úroveň: Vstup je aktivován po celou dobu, kdy je odpojen od GND svorky nebo není nijak připojen.
 • Vzestupná hrana: Aktivace se provede při změně úrovně z nízké na vysokou. Aktivace vyvolá jeden přechod.
 • Sestupná hrana: Aktivace se provede při změně úrovně z vysoké na nízkou. Aktivace vyvolá jeden přechod.
 • Změna stavu: Aktivace se provede při jakékoliv změně úrovně. Aktivace vyvolá jeden přechod.
 • Teplotní snímač: Vstup funguje jako digitální jednodrátová sběrnice pro teplotní senzory Dallas DS18B20. Modul je schopen rozlišovat teplotu po 0,5 oC v rozmezí -16oc do 110oC. Přívod k senzoru by neměl přesáhnout 5 metrů.

Nastavení výstupů

Výstupy se nastavují ve dvou úrovních. Základní úroveň říká, zdali bude výstup typu NC (v klidu spojen) nebo NO (v klidu rozpojen). U výstupu OC (otevřeného kolektoru) lze nastavit, zdali bude sepnut v klidu tranzistor (GND) nebo bude tranzistor rozpojen a na výstupu bude buďto +12V nebo vysoká impedance (v případě rozpojené propojky HIZ).

Druhá úroveň nastavení výstupu určuje jeho chování v jednotlivých stavech automatu. Pokud automat vstoupí do daného stavu, bude po celou dobu setrvání v tomto stavu nastavené konkrétní chování obou výstupů. Lze zvolit tyto možnosti:

 • Neaktivní výstup: Výstup není aktivován, bude tedy ve stavu, který je nastaven v první úrovni jako klidový.
 • Aktivní výstup: Výstup je aktivní po celou dobu setrvání ve stavu. Stav výstupu je dán opačnou hodnotou, než je nastavena v klidu.
 • Impulzní výstup: Po nastavenou dobu dojde ke změně stavu výstupu. Délka této změny je určena nastavením výstupního časovače.
 • Cyklující výstup: Na výstupu bude docházet k periodické změně stavu. Délka každého stavu je dána výstupním časovačem.

Pokud používáte bateriové napájení dejte pozor na délku sepnutí výstupu X a na odběr připojených zařízení. Mohou mít značně větší odběr než samotný modul. Modul odebírá sám průměrně 50 až 300uA.

Programování modulu

Modul může být ve třech různých módech. Mezi módy lze přecházet pomocí tlačítka MODE. Základní pracovní mód je určen k běžnému provozování modulu. Pracovní mód je bliknutím stavové kontrolky ST jednou za 10 sekund.

Do programovacího módu lze přejít krátkým stiskem tlačítka MODE. Po přechodu do tohoto módu čeká modul 10 sekund na synchronizaci s programátorem. Pokud k tomu nedojde, přejde modul zpět do pracovního módu a blikáním (opakující se jedno bliknutí za 1 sekundu) indikuje chybu synchronizace. Pokud dojde k synchronizaci s programátorem, ale během programování se vyskytne chyba, přejde modul do pracovního módu a blikáním (opakující se jedno bliknutí po sekundě) indikuje chybu programování.

Pokud proběhne programování správně, ST kontrolka několikrát rychle blikne a modul přejde do pracovního módu.

Vzhledem k bateriovému napájení je vhodné po naprogramování otočit potenciometrem SET vpravo. Snížíte tak spotřebu modulu.

Kalibrace IR přijímače

Modul může být vystaven různým světelným podmínkám. Aby se na tyto podmínky mohl adaptovat, je nutné jej kalibrovat přímo v podmínkách, ve kterých jej budete programovat. Kalibrace a programování je nejvhodnější dělat při běžném denním osvětlení. Vyvarujte se programování na přímém slunci nebo přímo pod světelným zdrojem.

Pro přechod do kalibračního módu stiskněte tlačítko MODE a držte jej, dokud nedojde k rozsvícení kontrolky ST. Nyní pomalu nastavujte úroveň citlivosti potenciometrem SET tak, aby kontrolka začala blikat. Pokud se vám tato úroveň nepodaří nastavit, jsou světelné podmínky mimo rozsah detektoru.

Dejte pozor, abyste při kalibrování neměnili intenzitu osvětlení přijímače IR. Nedojde tak ke správné kalibraci. Nejvhodnější je kalibraci nastavovat dlouhým šroubovákem. Zamezíte tak zastínění IR přijímače rukou.

Pokud se vám nepodaří nastavit citlivost, projděte si ještě podrobný článek Programování modulů.

Resetování modulu

Modul lze uvést do továrního nastavení pomocí resetu. Tím bude vymazáno veškeré nastavení včetně bezdrátových komponent. Automat bude nastaven na tovární program, viz níže. Před prvním použitím doporučujeme modul nejprve resetovat. To samé doporučujeme před změnou programu.

Odpojte napájení modulu. Stiskněte a držte tlačítko MODE. Připojte napájení. Jakmile kontrolka několikrát rychle zabliká, je modul vymazán.

Tovární nastavení

Tovární program obsahuje základní nastavení, které lze využít pro základní ovládání. Stačí pouze připojit spínače na vstupy proti GND. Výstupy jsou nastaveny tak, aby při aktivaci výstup Y periodicky spínal s periodou 300ms a výstup X byl sepnutý.

 • Vstup A – monostabilní funkce, při každé aktivaci dojde k sepnutí výstupu na dobu 5s. Poté se samovolně rozepne.
 • Vstup B – bistabilní funkce, při první aktivaci vstupu dojde k sepnutí výstupů a při druhé aktivaci dojde k rozepnutí výstupů.